vendredi 16 octobre 2009

Massachusettch? Massasusettschs? Massachusetts? Sagen Sie doch einfach Karlsruhe.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire